ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิค Buayai Hospital

ศูนย์คอมพิวเตอร์

HA

ฝ่ายการพยาบาล

งานธุรการ

งานอูบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)

ฝ่ายแผนงาน

งานคลีนิกพิเศษ

ฝ่ายทันตสาธารณสุขชุมชน

งานห้องผ่าตัด(OR)

แผนกผู้ป่วยหนัก(ICU)

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

แผนกเด็กและหลังคลอด

แผนกผู้ป่วยในหญิง

แผนกผู้ป่วยในชาย

งานห้องคลอด (LR)

แผนกเด็กและหลังคลอด

ฝ่ายงานโสติฯ

ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน

แผนกผู้ป่วยในพิเศษ(VIP4)

งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

งานชันสูตรโรค(LAB)

งานกายภาพและแพทย์แผนไทย

งานการเงิน การคลัง

งานพัสดุ

ฝ่ายโภชนาการ